Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Leszniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej głównej i podstrony BIP Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie zapewnia częściowo dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe sp7leszno.pl oraz bip. Sp7leszno.pl 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, 
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych, 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-25. 

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 65 5204005. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Dane teleadresowe jednostki: 

Telefon: 65 5204005 

Strona www: sp7leszno.pl 

Adres e-mail: sp7@sp7.leszno.net 

Adres korespondencyjny: ul. Aleje Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa nr 7 im Wojska Polskiego w Lesznie ul. Al. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno. 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Dojazd do budynków – od strony ul. 17 Stycznia.  

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Leszniezlokalizowana jest w 1 budynku. 

Część A - szkoła 

Do tej części obiektu prowadzą cztery wejścia. Wejście główne od strony parku znajduje się na wysokim parterze, ze schodami oraz podjazdem z poręczami, 2x drzwi dwuskrzydłowe z szerokością wejścia powyżej 90 cm w kolorze kontrastowym. Wejście boczne posiada 4-stopniowe schody, drzwi dwuskrzydłowe z wejściem o szerokości powyżej 90 cm. Wejście od dziedzińca szkoły posiada 4-stopniowe schody oraz podjazd z poręczami, przy tym wejściu znajduje się winda. Wejście od strony dziedzińca w narożniku szkoły posiada wysoki próg oraz 5-stopniowe schody.  Budynek szkoły zlokalizowany jest na trzech poziomach (parter, I piętro i II piętro) połączonych ze sobą schodami. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, niedostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Schody prowadzą na I i II piętro. 

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, nie ma również oznaczeń dotykowych. 

Sekretariat szkoły (pomieszczenie do obsługi petentów) znajduje się na I piętrze w części A. 

Stołówka szkolna znajduje się na parterze przy wejściu głównym od strony parku w części A. 

Część  szkoła, obiekty sportowe 

Do tej części obiektu prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony boisk rekreacyjnych posiada drzwi  o szerokości 90 cm z tego wejścia można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony parku znajduje się na wysokim parterze ze schodami oraz podjazdem z poręczami. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm.  Na parterze, I i II piętrze znajduje się łącznik pomiędzy częściami A i B. 

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. W tych częściach obiektu nie ma oznaczeń brajlowskich, nie ma również oznaczeń dotykowych. 

W zakresie dostępności architektonicznej: 

- przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie). Budynki częściowo są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 

- do budynku w razie potrzeby można bezpośrednio podjechać samochodem. 

- budynek posiada rampy podjazdowe w części A i  B 

- zapewnienie przez konserwatora oraz referenta szkoły informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy, 

- na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem, 

- w budynku oznaczono drogi pożarowe. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:  

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. 

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego pomieszczenia szkoły istnieje możliwość wydelegowania pracownika merytorycznego na parter i obsługę interesanta w dogodny dla niego sposób. 

Utrudnienia: 

Brak poręczy po obu stronach klatek schodowych. 

Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego