Programy autorskie

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

         Program nauczania języka hiszpańskiego Español para niños jest przeznaczony do wykorzystania w pracy z uczniami klas I- III szkół podstawowych na pierwszym etapie edukacji, którzy rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego od podstaw.

         Podczas rocznej nauki języka hiszpańskiego uczniowie korzystać będą z dwóch części podręcznika Español para niños oraz kart pracy i podręcznika Ni mu. Te materiały zapewnią osiągnięcie poziomu A1 nawiązującego do poziomu biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

 ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie  klas I- III

1. CELE NAUCZANIA ( język obcy)

         Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej poprzez kształtowanie postawy otwartej wobec świata i  ludzi wywodzących się z innych kręgów kulturowych.

 2. CELE OGÓLNE

I Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych.)

II Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane.

III Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i spójne wypowiedzi ustne i pisemne.

IV Reagowanie na wypowiedzi.

 3. CELE SZCZEGÓŁOWE

I Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);

4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. samopoczucie);

12) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta).

II Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne.

III. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne.

  1. Uczeń posiada:

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym;

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 4. CELE WYCHOWAWCZE

Do najważniejszych aspektów wychowawczych w pracy z uczniami na tym etapie kształcenia należą:

  • kształtowanie postaw wpływających korzystnie na dalszy rozwój indywidualny i społeczny;
  • zachęcanie do wytrwałości w pracy, wskazywanie pozytywnych aspektów systematycznej pracy;
  • wzmacnianie ciekawości poznawczej oraz wskazywanie na możliwość porównywania kultury własnego narodu z kulturą kraju, którego język uczeń poznaje;
  • edukacja medialna - korzystanie w sposób mądry i racjonalny ze środków masowego przekazu.