Programy autorskie

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja do klas pierwszych

 


 

 

Laboratoria Przyszłości

       

Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów klas sportowych IV – VIII

Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie. Program  został opracowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017  w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Jest opisem realizacji zadań ustalonych  w nowej podstawie programowej.   

      Program przeznaczony jest do realizacji w klasach sportowych o profilu koszykówka. Został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu zajęć w klasach sportowych i jest zgodny z programem szkolenia w koszykówce PzKosz z dnia 25 maja 2017.

       Program dostosowany jest do warunków, możliwości i tradycji szkoły, przygotowany  na 6 godzin zajęć specjalistycznych z koszykówki w tygodniu. Pozwala wszechstronnie wspomagać i ukierunkować rozwój psychofizyczny ucznia, ukazywać mu drogi autorefleksji i jego potencjalnych możliwości .

        Program zawiera szczegółowe cele edukacyjne  kształcenia i wychowania, materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, opis założonych osiągnięć ucznia,  propozycje metod ich oceny. Z uwagi na to, że koszykówka jest grą zespołową, ma duże znaczenie wychowawcze. Uczy działania dla zespołu, podporządkowania swoich ambicji interesom drużyny. Uczy szlachetnej i nieustępliwej walki, zaciętości w walce o zwycięstwo, zdyscyplinowania, kontrolowania stanów emocjonalnych, umiejętności współdziałania w zespole, koleżeństwa, solidarności, podejmowania szybkiej decyzji, myślenia taktycznego.

Wszystkie wymienione pozytywne cechy i sposoby postępowania utrwalają się z czasem do tego stopnia, że stają się nawykiem i przenoszą na działanie w życiu codziennym w nauce i pracy. Ze względu na swoje wszechstronne oddziaływanie, koszykówka w sposób szczególny wpływa na harmonijny rozwój morfofunkcjonalny ucznia oraz jego wychowanie.

Wspólnie z p. Maciejem Krówczyńskim pracujemy korzystając z  tego programu,  realizujemy założone w nim cele i osiągamy wiele sukcesów.