Stołówka szkolna

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

NASTĄPIŁA ZMIANA W REGULAMINIE OPŁAT ZA OBIADY

 

W ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów lub w terminach podanych w ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, rodzice ucznia składają deklarację o chęci korzystania przez ich dziecko z obiadów w kolejnym miesiącu (złożone w stołówce szkoły).

Podstawą wydawania bonów będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie deklaracji a następnie  dostarczenie potwierdzenia zapłaty

 

Wpłata za obiady na miesiąc marzec 2020

Opłaty za obiady dokonywać można WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY!!!

Dla uczniów szkoły nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

NR KONTA: 03 1020 3088 0000 8902 0089 0087

z wpisem w tytule: imię i nazwisko dziecka, adres oraz klasa,

z dopiskiem - obiady od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. - VAT ZW

Opłaty należy dokonać w dniach:

2.03 – 4.03.2020 r. w kwocie  70,40 zł

od dnia 2.03.2020 - 6.03.2020  – wydawanie bonów

Zobowiązujemy do terminowych wpłat

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: …………………………………………………………………………………

Deklaruję korzystanie z obiadów  w stołówce szkolnej przez moje dziecko:

………………………………..………………………………………………………………

 klasy ………………… w miesiącu …………………….......  na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły  nr 7/2020.

Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych każdego miesiąca.

Przyjmuję do wiadomości, że niedokonanie wpłaty w powyższym terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego dnia.                                                                                                                                   

Leszno, …………………………………………                          ………………………………………………………                                

                                                                                             (czytelny podpis)