Program został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów tej szkoły. Zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania określonych w podstawie programowej.

Program powstał na podstawie przeglądu fachowej literatury związanej z wychowaniem fizycznym, szkoleniem szermierczym oraz wieloletnim doświadczeniem nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorzy szermierki) w szkole podstawowej nr 7 w Lesznie oraz klubie sportowym IKS Leszno.

Program opracowany został na podstawie Programu Szkolenia Polskiego Związku Szermierczego i jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Szermierka jest sportem opartym na elementach technicznych i taktycznych, co stanowi doskonałą odmianę zabawy i urozmaicenie czasu wolnego. Sport ten zawiera formy biegu, skoku, rzutu, rozwija szybkość, zwinność, koordynację ruchową, siłę i wytrzymałość. Ważnymi cechami tej dyscypliny sportowej jest umiejętność planowania i przewidywania przebiegu walki na florety, rozwijaniu możliwości własnej inicjatywy jak i zdyscyplinowanie swojej działalności.

Każda czynność zawodnika podporządkowana jest określonym celom i założeniom, co zwiększa samokontrolę i samoocenę ucznia. Istotą walki szermierczej jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Walka sportowa jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Wprowadzono zadania kontrolno – oceniające mające na celu zobrazowanie poziomu opanowania poszczególnych wiadomości i umiejętności. Umiejętności zastosowano i sprawdzano również w walce szermierczej.(turnieje wewnętrzne, międzyszkolne oraz turnieje ogólnopolskie) Wdrożenie programu dało okazję rozwijania zdolności poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie kształcenia umiejętności i kształtowania odpowiednich komponentów sprawności ogólnej ukierunkowanej oraz specjalnej dotyczącej walki szermierczej. Ważnym celem zajęć było kształtowanie odpowiednich cech charakteru, uczniowie mieli możliwość rozwijania osobowości i motywacji do działań doskonalących własny warsztat sportowy. Realizacja programu w szermierczych klasach sportowych przyczyniła się do ogólnego rozwoju dziecka oraz wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości sportowej - szermierczej. Pozwoliła na rozwój zdolności i indywidualności dziecka w tej dziedzinie, a także przeżywania przez niego radości i szczęścia z uprawiania tej dyscypliny. Wprowadzenie tego programu w naszej szkole umożliwiło rozwój sportowy dzieci i młodzieży zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Kilkuletnia praca nauczycieli, trenerów, instruktorów z dziećmi i młodzieżą na bazie tego programu zaowocowała osiągnięciami sportowymi wywalczonymi w turniejach krajowych i międzynarodowych. Nasi zawodnicy w ostatnich latach 2017-2019 to Mistrzowie i Wicemistrzowie Wielkopolski, medaliści Mistrzostw Polski, Wicemistrzowie Polski, medaliści Pucharów Polski i Pucharów Europy.

Absolwenci naszej szkoły to również reprezentanci kadry narodowej we florecie.