Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)


Rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do

postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do

klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno,

podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Zgodnie z §11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. z

2020 poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w

art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych

tych jednostek.

1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego

w Lesznie z powodu braku wolnych miejsc Komisja rekrutacyjna nie przyjęła żadnego z kandydatów

spoza obwodu do klasy pierwszej.

2. Lista kandydatów nieprzyjętych:

1. Forester Bastian

2. Forszpaniak Oliwia

3. Jóźwiak Mikołaj Mikołaj

4. Juszkiewicz Fabian

5. Kaczmarek- Grochowiak Norbert

6. Konior Matylda

7 Kowalczyk Zuzanna

8 Kowalski Oskar

9 Yankovonko Volodymyr

10. Zajdowicz Anna

11. Zappia Rosa

 

Leszno, dn. 22 maja 2020 r.

Hanna Kowalska

przewodnicząca komisji rekrutacyjnej